AWARD OF THE BEST STUDENT PAPERS

 

Elaborating the Bayesian Priors in Unsupervised Graph Embedding via Graph Concepts

Xiaojun Ma, Ziyao Li, Siwei Wei, Guojie Song and Chuan Shi.

Recursive RNN based Shift Representation Learning for Dynamic User-Item Interaction Prediction

Chengyu Yin, Senzhang Wang, Jinlong Du and Meiyue Zhang.

 

AWARD OF THE BEST PAPER

 

HisRec: Bridging Heterogeneous Information Spaces for Recommendation via Attentive Embedding

Jingwei Ma, Lei Zhu, Jiahui Wen and Mingyang Zhong.

 

SPECIAL UNDERGRADUATE PAPER AWARD

 

Suicide Risk Assessment Model based on Fuzzy Mathematics

Yuan Xu, Dongmao Chen, Jianfen Xu, Qunxia Gao and Lijuan Shang.

img

 

img